De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Color Clipping Ltd. en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden. We geven geen enkele garantie of garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten, aanbiedingen of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder controle van Color Clipping Ltd. staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een suggestie of onderschrijft de meningen die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website up-to-date te houden en soepel te laten verlopen. Color Clipping Ltd. neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en wij zijn niet aansprakelijk voor het feit dat de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Informatie over ons

https://www.colorclipping.com is een site beheerd door Color Clipping Ltd ("Wij"). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder de Companies Act 2006 en ons bedrijfsregistratienummer 10296706. Ons hoofdkantoor is gevestigd op 24 Arrow Road, Bow, Londen E3 3HF, VK.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan ​​op tijdelijke basis. We behouden ons het recht voor om de service die we op onze site vermelden in te trekken of te wijzigen zonder enige wenkende kennisgeving. Wij zijn NIET aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor een bepaalde periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site of onze gehele site beperken tot gebruikers die vermoedens hebben van problemen.

Om te worden geregistreerd bij onze server, moet je een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Het wachtwoord en de gebruikersnaam zijn gecodeerd. Daarom vragen wij u om uw wachtwoord niet aan iemand of een derde partij te geven. Het is duidelijk dat we niet aansprakelijk zijn voor eventuele onregelmatigheden met uw gebruikersaccount. Omdat het uw verantwoordelijkheid is om ons niet te laten lijden aan uw verwaarlozing of om de geheime informatie niet te beschermen. Voor uw veiligheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam, moet u altijd uitloggen bij uw account om latere gebruikers van die computer te voorkomen.

We behouden alle rechten om een ​​gebruiker op elk gewenst moment uit te schakelen. Het is van toepassing, als u naar onze mening niet hebt voldaan aan enige van de regels en bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud die via de Services beschikbaar is, geeft geen enkele verklaring of garanties met betrekking tot het materiaal, de gegevens en informatie, zoals gegevens, bestanden, tekst, foto's, video's of andere afbeeldingen (gezamenlijk de "Inhoud"), kunnen toegang hebben tot deel van of door uw gebruik van de Services vrij zijn van enige inbreuk, fouten of weglatingen. Enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van Inhoud geplaatst, verzonden, gelinkt of anderszins toegankelijk, wij zijn NIET aansprakelijk. U kunt ook worden blootgesteld aan inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is.

U bent als enige verantwoordelijk om onze Inhoud opnieuw te gebruiken van de Services, blogs of waar dan ook van de website, met de juiste attributie. Verder dient u de voorwaarden van de toepasselijke licentie te bekijken voordat u de Inhoud gebruikt. Zo weet u misschien wat u wel en niet kunt doen.

We doen ons best om de nodige informatie op onze sites te verstrekken, maar we kunnen u niet verzekeren dat alles correct of passend is met betrekking tot uw situatie. Inhoud op de site is beschermd door DMCA.com Protection Pro Service en gebruikt de Digital Millennium Copyright Act Titel 17 Hoofdstuk 512 (c) (3). Reproductie of herpublicatie van deze inhoud is verboden zonder toestemming.

Actieve leden

Door u te registreren voor een account via een CC Login Service-account, verklaart u en garandeert u dat u meerderjarig bent in uw rechtsgebied (meestal ouder dan 18). Diensten die worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers worden verstrekt onderhevig aan dit Privacybeleid en de Servicevoorwaarden.

registratie: U stemt ermee in (a) alleen nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over, (b) de beveiliging van uw wachtwoorden en identificatie te handhaven, (c) het e-mailadres dat vermeld staat in het account snel bij te werken, zodat we contact met u kunnen opnemen. U mag geen account instellen namens een andere persoon of entiteit, tenzij u hiertoe bent geautoriseerd.

Beëindiging: Color Clipping Ltd. behoudt zich het recht voor om uw account of uw lidmaatschap om welke reden dan ook of om welke reden dan ook op enig moment te wijzigen of te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en de inhoud die erop wordt gepubliceerd. Die inhoud wordt beschermd door auteursrechtwetten en regelmatigheden over de hele wereld. Wij behouden ons alle rechten voor van onze website.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels van elke pagina ('s) van onze site downloaden voor uw persoonlijke referentie. Ook kunt u de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst. Ongeautoriseerde reproductie kan leiden tot vervolging en / of civiele procedures.

U mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook, NIET wijzigen. En u mag GEEN illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken die los staan ​​van de begeleidende tekst.

Onze status (geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend. U mag GEEN deel van de inhoud of het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie of toestemming te verkrijgen om dit van ons te doen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet. En u MOET, op onze suggestie, kopieën van de inhoud of het materiaal dat u hebt verzameld, retourneren, verwijderen of vernietigen.

Verboden gedrag

U stemt ermee in om NIET deel te nemen aan een van de volgende activiteiten:

Overtreding van wetten en rechten

U mag (a) geen enkele Dienst gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd met lokale, nationale, nationale of internationale wetgeving, (b) anderen schenden of aanmoedigen om enig recht of verplichting aan een derde partij te schenden, inclusief door inbreuk te maken op , verduistering of schending van intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid of privacyrechten.

Verzoek

U mag de Services of enige informatie die via de Services wordt verstrekt, NIET gebruiken voor de overdracht van reclame- of promotiemateriaal, met inbegrip van ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongevraagde of onwelkome uitnodiging.

Ontwrichting

U mag de Services NIET gebruiken op een manier die de Services zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten. OF zich mengen in het gebruik en genot van de Services door een andere partij; waaronder door (a) het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, worm of andere kwaadaardige codes, of (b) het interfereren met of verstoren van een netwerk, apparatuur of server die is verbonden met of wordt gebruikt voor het leveren van een van de Services, of het schenden van enige regelgeving, beleid of procedure van een netwerk, apparatuur of server.

Anderen schaden

U mag GEEN inhoud op of via de Services plaatsen of verzenden die schadelijk, aanstootgevend, obsceen, beledigend, inbreuk op privacy, lasterlijk, hatelijk of anderszins discriminerend, vals of misleidend is, of aanzet tot een onwettige handeling

Nabootsing of ongeoorloofde toegang

U mag zich NIET voordoen als een andere persoon of entiteit, of uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen bij het gebruik van de portal.
U mag het account of de persoonlijke informatie van iemand NIET gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming en
U mag NIET proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Website, door het hacken van wachtwoordmining of op een andere manier.

Materiaal uploaden naar onze site

Wanneer u onze functie gebruikt waarmee u afbeeldingen naar onze site kunt uploaden of om contact te maken met andere bestandsoverdrachtservices, moet u voldoen aan de beeldstandaards die zijn vastgelegd in ons beleid ten aanzien van acceptabel gebruik. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen en u vrijwaart ons voor elke schending van die garantie.

We zijn NIET verplicht om elke afbeelding of posting die u op onze site plaatst te publiceren. En we hebben het recht om naar eigen goeddunken elke afbeelding of plaatsing op onze site te wijzigen of te verwijderen.

Klantenbeoordelingen

Klanten die onze fotobewerkingsservices hebben ervaren, kunnen reageren op hun ervaring door hun mening over onze service te geven. Deze beoordelingen zullen openbaar worden gepubliceerd op onze website.

Richtlijnen voor klantenreviews

Recensies mogen geen godslastering, vulgariteit, misbruik, bedreigingen, haatdragende taal of andere inhoud bevatten die niet geschikt is voor onze website

Beoordelingen moeten worden geschreven door onze klanten die ervaren diensten uit eerste hand hebben

Klanten moeten origineel en uniek zijn en niet worden geciteerd uit andere bronnen

We accepteren geen beoordelingen die persoonlijke of vertrouwelijke gegevens bevatten, waaronder persoonlijke contactgegevens, creditcardgegevens etc.

We behouden ons het recht voor om een ​​klantrecensie waarvan wordt vastgesteld dat deze in strijd is met de hierboven genoemde richtlijnen zo snel mogelijk te verwijderen

Linken naar onze site

U kunt een koppeling maken naar onze startpagina, servicepagina, blogpost of andere inhoud die informatie verstrekt op een eerlijke en legale manier. En het schaadt onze reputatie niet en maakt er geen misbruik van. U mag GEEN link maken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat. U mag geen link tot stand brengen vanaf een website die niet het eigendom van u is.

We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid ten aanzien van acceptabel gebruik.

Als u enig ander materiaal op onze site wilt gebruiken dan hierboven uiteengezet, richt uw verzoek dan tot [Email protected].

Links van onze site

Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen. En wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van hen.

Variaties

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden gecontroleerd door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

Jouw zorgen

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden die op deze pagina of website worden vermeld, neem dan contact op met [Email protected].

Uw overeenkomst met de voorwaarden

DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE LEZEN, ACCEPTEERT U DAT U DE GEGEVEN VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN ERKEND. U verklaart ook dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om de Voorwaarden namens uzelf en elke partij die u vertegenwoordigt in verband met uw gebruik van de Services te accepteren. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, bent u niet geautoriseerd om Services te gebruiken. Als u een persoon bent die namens een entiteit deze Voorwaarden aangaat, verklaart en garandeert u dat u de macht hebt om die entiteit te binden en gaat u hierbij akkoord dat die entiteit gebonden is aan deze Voorwaarden.